Τελευταία Νέα

Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 10:01
Τελευταία Ενημέρωση: 17 Αυγούστου 2016
Επικαιρότητα

Αιτήσεις βοηθών νοσηλευτών στο ΙΕΚ

Off

Από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 του ίδιου μήνα θα υποβάλλονται οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων στο Δημόσιο ΙΕΚ Βοηθών Νοσηλευτών ειδικότητας ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χατζηκώστα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο χώρο του Ι.Ε.Κ, επί της Γ. Παπανδρέου 2 στα Ιωάννινα (δίπλα από το χώρο του ΕΚΑΒ) και ώρες από 08.30 π.μ. έως 13.30 μ.μ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
• Σχετική αίτηση ( Δίνεται από το Ι.Ε.Κ)
• Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο), επικυρωμένη φωτοτυπία.                                               
Σε περίπτωση αδύνατης προσκόμισης του πρωτότυπου τίτλου σπουδών θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.
• Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται κατά περίπτωση από την ισχύουσα νομοθεσία, επικυρωμένη φωτοτυπία.
• Στοιχεία ΑΜΚΑ
• Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.
• Η απόδειξη της προϋπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του  υποψηφίου.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας.
• Για αλλοδαπούς υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε, εντός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας διαμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.
Ο μέγιστος αριθμός καταρτιζομένων καθορίζεται σε τριάντα (30), κατόπιν επιλογής τους με μοριοδότηση από τριμελή επιτροπή.

 

Powerd By  

Ιδιοκτητης- νομιμος εκπροσωπος -
Δ/ντης- Δ/ντης συνταξης- διαχειριστης-
δικαιουχος domain name:
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΕΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Ι. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 8 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
tel 2651032055
mail ele@ele.gr

ΑΦΜ 047685050
ΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ