Επικαιρότητα

Ανοιχτό στοίχημα ένα βιώσιμο σχέδιο για την πόλη

Off

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Πέμπτη στις 18.00 στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζή», σε μία ουσιαστικά ανοιχτή εκδήλωσης παρουσίασης της μελέτης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου   

Ιωαννιτών». Η αντιδήμαρχος Ελένη Βασιλείου απηύθυνε κάλεσμα για συμμετοχή των πολιτών ώστε να αυξηθεί η διαβούλευση.

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας φέρνουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον στο οποίο ζει και στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πτυχής των μετακινήσεων, ατόμων και εμπορευμάτων. 

Η περιοχή μελέτης καλύπτει ολόκληρο το Δήμο και σκοπός της στρατηγικής μελέτης είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση μέσω λεπτομερούς κυκλοφοριακού μοντέλου διαφόρων σεναρίων,  που θα περιλαμβάνουν σειρά μέτρων, πολιτικών, έργων και δράσεων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων για κινητικότητα. 

Πρόκειται για μέτρα, πολιτικές και έργα που θα συνοδευτούν με συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης και καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, με στόχο τα Γιάννενα να θέσουν τις βάσεις να γίνουν βιώσιμη πόλη, από άποψη κινητικότητας μέχρι το 2030. 

Όπως τονίστηκε και κατά το κάλεσμα, αυσιαστικά, η μελέτη θα αποτελεί το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη των Ιωαννίνων σε θέματα που αφορούν το κυκλοφοριακό, τη συγκοινωνιακή υποδομή και την κινητικότητα ευρύτερα. 

Η μελέτη για τα Ιωάννινα θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μιας σειράς μικρότερων μελετών για επιμέρους θέματα που αφορούν τη βιώσιμη κινητικότητα όπως: δημόσιες συγκοινωνίες, διαχείριση της κυκλοφορίας, ολοκληρωμένο ποδηλατικό δίκτυο, δίκτυο πεζοδρόμων, εμπορευματικές μεταφορές, καθορισμό ολοκληρωμένης πολιτικής για τη στάθμευση, προσβασιμότητα ειδικών ομάδων όπως ατόμων με κινητικά προβλήματα, άτομα τρίτης ηλικίας, μαθητές κλπ., ευφυή συστήματα μεταφορών, οδική ασφάλεια, ανακατανομή του οδικού χώρου και προτάσεις αναφορικά με το πολεοδομικό και συγκοινωνιακό σχεδιασμό. 

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί μεταξύ άλλων, βασικά στάδια της μελέτης και θα παρουσιαστούν, όπως: η συλλογή στοιχείων και κυκλοφοριακών δεδομένων (που αφορούν π.χ. τις μετακινήσεις των πολιτών, τους κυκλοφοριακούς φόρτους, τις δημόσιες συγκοινωνίες, τους χώρους στάθμευσης, τη διακίνηση πεζών, τη χρήση ποδηλάτων. 

Για να προσδιοριστεί και αναλυθεί το μέγεθος και η διακύμανση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο, διεξήχθησαν εκτεταμένες μετρήσεις φόρτων και σύνθεσης κυκλοφορίας με αυτογραφικά μηχανήματα και με παρατηρητές. Επίσης η συλλογή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε και μέσω συνεντεύξεων/ερωτηματολογίων,  κριτικής αξιολόγησης όλων των σχετικών υφιστάμενων μελετών και στρατηγικών σχεδίων και ανάλυσης των προβλημάτων που σχετίζονται με την κινητικότητα στην πόλη (κυκλοφοριακή συμφόρηση, δημόσιες συγκοινωνίες, στάθμευση, προσβασιμότητα, οδικά ατυχήματα κλπ). Έτσι δημιουργήθηκε το κυκλοφοριακό μοντέλο της πόλης με ειδικό λογισμικό με βάση το οποίο θα διερευνηθούν  εναλλακτικά σενάρια έτσι ώστε ο Δήμος  να θέσει τις βάσεις της βιώσιμης μετακίνησης. 

Η μελέτη θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Απρίλιο και διανύουμε το στάδιο της 2ης διαβούλευσης και της πιο σημαντικής, που θα οδηγήσει στον καθορισμό του οράματος για την πόλη και των συγκεκριμένων στόχων και προτεραιοτήτων που θα τεθούν για το μέλλον. Όπως υπογράμμισε η κ. Βασιλείου, βασικό στοιχείο αυτής της φάσης είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή και εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών, από φορείς, συλλόγους, ομάδες, οργανώσεις, επαγγελματίες, πολίτες, που θα εκφέρουν τις απόψεις τους για την ανάπτυξη του σχεδίου. 

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου