Επικαιρότητα

Αλλαγή δεδομένων στη διαχείριση των απορριμμάτων

Off

Με ένα σμπάρο, δύο τρυγόνια, «πέτυχε» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που με απόφασή της, που αναρτήθηκε στη «διαύγεια», απέρριψε ταυτόχρονα τις προσφυγές που είχαν κατατεθεί για την απόφαση του Συνδέσμου Αποβλήτων για τη δημοπράτηση της λειτουργίας των ΣΜΑ, όπως όμως και την εν λόγω απόφαση του Συνδέσμου. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Αποκεντρωμένης δημιουργεί νέα δεδομένα στο σίριαλ της διαχείρισης των απορριμμάτων και ειδικότερα σε σχέση με τη λειτουργία των ΣΜΑ στην Ήπειρο και τη μεταφορά του υπολείμματος στους ΧΥΤΥ, υποχρεώνοντας, εκτός απροόπτου τη διοίκηση του Συνδέσμου, να επαναφέρει την πρόταση, με σαφώς διαφορετικούς όρους και περιεχόμενο.

 

Η Περιφέρεια

Το αν σε αυτούς θα περιληφθούν οι προτάσεις της περιφέρειας Ηπείρου, όπως αυτές διατυπώθηκαν εκ νέου στη συνεδρίαση του περιφ. συμβουλίου τη Δευτέρα από τον Αλ. Καχριμάνη για εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ και για μικρότερο χρόνο διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο από τα 10 έτη, θα φανεί στην πορεία.

Ο κ. Καχριμάνης ωστόσο για πρώτη φορά στην τοποθέτησή του δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την διοίκηση της «Αειφορικής Ηπείρου», που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της Μονάδας ΑΣΑ, σημειώνοντας πως η λειτουργία ενός πρωτοποριακού για τη χώρα εργοστασίου δε γεννά μόνον δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις.

«Στη σύμβαση αναφέρεται πως πρέπει να γίνει δοκιμαστική λειτουργία των ΣΜΑ ώστε να γίνει η παραλαβή τους και κυρίως να διαπιστωθεί ακριβώς ποιο είναι το κόστος λειτουργίας τους, με βάση τις ποσότητες των απορριμμάτων που παράγονται και μεταφέρονται στη Μονάδα. Διαφωνώ και με πολλούς συντελεστές που έχουν περιληφθεί στην απόφαση του Συνδέσμου», ανέφερε ο κ. Καχριμάνης.

 

Η Αποκεντρωμένη

Οι προσφυγές που είχαν κατατεθεί στην Αποκεντρωμένη από τους δήμους Ιωαννιτών, Ζίτσας και Πρέβεζας απορρίφθηκαν γα τυπικούς κατά βάση λόγους, με την επισήμανση, ότι αυτές έπρεπε να υποβληθούν σε άλλο αρμόδιο όργανο για τον διαγωνισμό και όχι στην Αποκεντρωμένη.

Με την ίδια απόφαση όμως ακυρώνει και την απόφαση του Συνδέσμου Διαχείρισης Αποβλήτων, για τους ΣΜΑ.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Αποκεντρωμένη, η απόφαση του ΦΟΔΣΑ υπολογίζει τις ποσότητες των απορριμμάτων, να είναι σταθερές στη διάρκεια της 7ετούς ή της 10ετούς σύμβασης,  

«…χωρίς όμως να προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για τα αστικά στερεά απόβλητα, παρόλο που μνημονεύεται στο προοίμιο της διακήρυξης. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ισχύον ΕΣΔΑ η διαχείριση των ΑΣΑ θα γίνεται με βάση τους ακόλουθους άξονες: α) Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, β) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων ΑΣΑ τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030, γ) Χαμηλά ποσοστά ταφής, κάτω του 10% μέχρι το 2030, δ) επεξεργασία των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων ΜΕΑ και ε) Δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης. 

Επειδή, υπό τα ανωτέρω δεδομένα και δη της διαμόρφωσης ουσιωδώς χαμηλότερων ποσοτήτων ΑΣΑ βάσει του ΕΣΔΑ από αυτές που ελήφθησαν υπόψη στη μελέτη και στη διακήρυξη, γεγονός που η αναθέτουσα αρχή το γνώριζε κατά τα προδιαληφθέντα και κατ’ ακολουθία της διαμόρφωσης των οικονομικών και τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, κρίνεται ότι το αποφασίζον όργανο όφειλε σε κάθε περίπτωση να προβεί στη τροποποίηση των όρων της επίμαχης διαγωνιστικής διαδικασίας, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, αφού, κατά τα ανωτέρω, επέρχεται ανατροπή της οικονομικής ισορροπίας της υπό σύναψη σύμβασης. Αντίθετη προσέγγιση κρίνεται ότι παραβιάζει τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας των συμμετεχόντων και του ανόθευτου ανταγωνισμού, αφού τελικά κατακυρώνεται σύμβαση με εν τέλει διαφορετικό αντικείμενο από το διαληφθέν κατά την διαμόρφωση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων», αναφέρεται στην απόφαση της Αποκεντρωμένης.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου