Τα του Καίσαρος...

Τα του Καίσαρος

Off

Όπως και να το δει κάποιος, τάραξε τα νερά η παρέμβαση του Αστικού ΚΤΕΛ με το υπόμνημα και τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου κ. Μουστακλή για το διαγωνισμό λειτουργίας των ΣΜΑ στην Ήπειρο…

 

Ο κ. Μουστακλής ωστόσο κάνει τη δουλειά του κι εμείς τη δική μας… Με την έννοια πως αυτός έχει την ευθύνη της διοίκησης μίας Α.Ε και αυτονόητα υπερασπίζεται τα συμφέροντα των μετόχων της εταιρείας…

 

Διαβάζοντας δύο και τρεις φορές το υπόμνημα και όσα αναφέρει, αναζητήσαμε και άλλους παρόμοιους ή σχετικούς με το αντικείμενο διαγωνισμούς στην Ελλάδα…

 

Και ως εκ θαύματος(;) πέσαμε πάνω σε copy – paste διακηρύξεις είτε για τη μεταφορά απορριμμάτων είτε για τη μεταφορά υπολείμματος, είτε για έργα ΣΔΙΤ, επίσης στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων!

 

Επικαλείται μεταξύ άλλων το Αστικό ΚΤΕΛ, ότι ο Νόμος περί δημοσίων έργων (Ν. 4412/2016) θέτει το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινούνται οι αναθέτουσες αρχές, διαμορφώνοντας τους κανονιστικούς όρους της διακήρυξης…

 

Μεταξύ άλλων λοιπόν στη διακήρυξη του ΑΣΔΑ Ηπείρου αναφέρεται στους όρους της χρηματοοικονομικής επάρκειας, ότι οι ενδιαφερόμενοι να μετέχουν στον διαγωνισμό «…θα πρέπει να έχουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία, ίσο ή ανώτερο από το 200% του ετήσιου προϋπολογισμού της υπηρεσίας»…

 

Δηλαδή με 3 εκ. που εκτιμάται η παρεχόμενη υπηρεσία για ένα έτος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 9 εκ. για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό! 

 

Αναζητώντας λοιπόν στο διαδίκτυο και άλλους παρόμοιους διαγωνισμούς, εντοπίσαμε και άλλες περιπτώσεις, στις οποίες είτε ασκήθηκαν προσφυγές για τον ίδιο ακριβώς όρο ή για παρεμφερείς και καθυστέρησε η διαδικασία είτε ο φορέας υλοποίησης, ακύρωσε το διαγωνισμό και τροποποίησε τους όρους!

 

Με βάση και τη νομοθεσία, αλλά και τη νομολογία που πρόεκυψε μετά από προσφυγές, που έγιναν δεκτές, το ανώτατο όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών, δε μπορεί να υπερβαίνει το 100% του ετήσιου προϋπολογισμού της υπηρεσίας! Στην Ήπειρο μπήκε όρος για το 200%…

 

Σε άλλη διακήρυξη επίσης, αναφερόταν (όπως και στην περίπτωση του δικού μας διαγωνισμού) ότι «…οι ενδιαφερόμενοι ή τουλάχιστον ένα από τα μέλη εφόσον πρόκειται για ένωση εταιρειών που διεκδικούν την σύμβαση, οφείλουν να διαθέτουν εμπειρία  στη σύναψη αντίστοιχων συμβάσεων κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών». 

 

Ο όρος αυτός κρίθηκε δεσμευτικός, αποκλείοντας ουσιαστικά εταιρείες που δεν είχαν μέχρι σήμερα εμπειρία σε ΣΔΙΤ ή παραχωρήσεις και η προσφυγή έγινε δεκτή… 

 

Ό,τι ακριβώς υποστήριξε δηλαδή και το Αστικό ΚΤΕΛ στην περίπτωση της Ηπείρου…

 

Όπου στη διακήρυξη ορίζεται επιπλέον, ότι «οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται – επί ποινής αποκλεισμού – κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν εκτελέσει υπηρεσίες παρόμοιων αντικειμένων», κάτι που προφανώς απαγορεύει τη συμμετοχή μίας νεοσύστατης εταιρείας στον διαγωνισμό…

 

Κοντολογίς και για να μην το κουράζουμε πολύ. Αφενός ο ΑΣΔΑ οφείλει να απαντήσει εάν και με ποιον τρόπο θα διορθώσει τη διακήρυξη ή εάν δεν το κάνει, για ποιους λόγους, διακινδυνεύοντας ωστόσο στην προσφυγή που θα γίνει, να τα χάσει όλα…

 

Και αφετέρου όλοι οι τοπικοί φορείς, που κόπτονται για την τσέπη των δημοτών (τους), να τοποθετηθούν με παρρησία και να πουν αν με τη συγκεκριμένη διακήρυξη, διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου