Χωρίς κατηγορία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η παράκαμψη Νικόπολης στην Οικονομική Επιτροπή

Off

Σήμερα Τρίτη στις 9:30 π.μ. συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με τα πρώταα θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1.Κατάρτιση της έκθεσης οικονομικών καταστάσεων της Περιφέρειας Ηπείρου (ισολογισμών – λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και διαθέσεως αποτελεσμάτων) για το οικονομικό έτος 2019 και υποβολή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2.Έγκριση του Πρακτικού 3ο/08-12-2021 (αποσφράγιση και αξιολόγηση δικαιολογητικών κατακύρωσης) της Επιτροπής Διενέργειας της ανοιχτής διαδικασίας άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες έργου παράκαμψης Νικόπολης – Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης Περιφέρειας Ηπείρου», προϋπολογισμού € 15.252.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

3. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 08-09-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του υποέργου με α/α 1 «Ενεργειακή αναβάθμιση και εργασίες διαμόρφωσης κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων», προϋπολογισμού € 660.310,46 με ΦΠΑ της Πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου κέντρου ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων» με κωδικό ΟΠΣ 5047109 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».

4.Έγκριση του από 08-12-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 03-12-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης παλαιού δημοτικού σχολείου Άνω Κλειδωνιάς», προϋπολογισμού € 115.000,00 με ΦΠΑ.

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου