Επικαιρότητα

Δόσεις για όλους με άδειες όμως τσέπες

Off

Τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη προβλέπει τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις, τη μείωση της έκτακτης εισφοράς και την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στην εστίαση
Το θέμα των δόσεων έχει πολυσυζητηθεί και θεωρείται ως μία τελευταία ευκαιρία για επίλυση των προβλημάτων που έχει αποφέρει η μείωση ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών. Παρ’ όλα αυτά το βασικό πρόβλημα παραμένει και δεν είναι άλλο από την αδυναμία που έχουν τα νοικοκυριά να πληρώσουν.
Με την τροπολογία:
– Καθορίζεται ο τρόπος ρύθμισης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση έως την 1η Οκτωβρίου 2014 σε 12 ως 100 δόσεις. Προβλέπονται απαλλαγές από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής που φτάνουν μέχρι και το 100%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. Οι απαλλαγές έχουν ως εξής:
– Εφάπαξ εξόφληση οδηγεί σε μείωση των προσαυξήσεων κατά 100%.
– Εξόφληση σε 12 μηνιαίες δόσεις, μείωση των προσαυξήσεων κατά 90%.
– Εξόφληση σε 24 μηνιαίες δόσεις, μείωση των προσαυξήσεων κατά 80%.
– Εξόφληση σε 36 μηνιαίες δόσεις, μείωση των προσαυξήσεων κατά 70%.
 – Εξόφληση σε 48 μηνιαίες δόσεις, μείωση των προσαυξήσεων κατά 60%.
– Εξόφληση σε 60 μηνιαίες δόσεις, μείωση των προσαυξήσεων κατά 50%.
– Εξόφληση σε 72 μηνιαίες δόσεις, μείωση των προσαυξήσεων κατά 30%.
– Εξόφληση σε 100 μηνιαίες δόσεις,  μείωση των προσαυξήσεων κατά 20%.
Η δυνατότητα ρύθμισης σε 100 δόσεις προβλέπεται μόνο για οφειλέτες με χρέη προς το δημόσιο έως 15.000 ευρώ Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.
Στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων έως 1.000.000 ευρώ, με ευνοϊκό επιτόκιο που ανέρχεται σε 4,56% ετησίως. 
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαρτίου 2015.
Προϋπόθεση υπαγωγής αποτελούν η υποβολή των προβλεπομένων από το νόμο φορολογικών δηλώσεων και η φορολογική ενημερότητα των υπαγομένων καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, επιφέρει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της. Κατ΄ εξαίρεση, τα ευεργετήματα της ρύθμισης δεν χάνονται στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι 2 δόσεις κατ' έτος ή μία δόση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες. Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί, εντός δύο μηνών από την απώλεια αυτής, να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων αυτής.
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή στη ρύθμιση και η διευκόλυνση των φορολογουμένων ώστε να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν τίθενται περιοριστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση.
Προβλέπονται ευνοϊκά κίνητρα για τους συνεπείς φορολογούμενους που είχαν ήδη υπαχθεί στη ισχύουσα ρύθμιση εξόφλησης των χρεών τους, να παραμείνουν σ' αυτήν ή να επιλέξουν την υπαγωγή τους στην νέα ρύθμιση. Στους φορολογούμενους αυτούς προσφέρεται η δυνατότητα είτε να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση με το μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, μέχρι και 100, με επανυπολογισμό του επιτοκίου αναδρομικά στο 4,56% έναντι 8,75% και με απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής, που προβλέπονται στη ρύθμιση είτε να διατηρήσουν την υφιστάμενη ρύθμιση με επιπλέον κίνητρο την περαιτέρω μείωση των προσαυξήσεων κατά 20%.

Διευκρινίσεις
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρίνισε ακόμα τα εξής:
1. Η νέα ρύθμιση απευθύνεται ακριβώς στη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Λαμβάνεται μάλιστα ιδιαίτερα μέριμνα για την κατάσταση των οικονομικά ασθενέστερων, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους μέχρι και σε 100 δόσεις.
2. Σε αντίθεση με παλαιότερες ρυθμίσεις, δεν υπάρχουν περιοριστικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση, ούτε εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.
3. Προβλέπεται δυνατότητα επιλογής, προκειμένου ο κάθε φορολογούμενος να μπορεί να επιλέγει τον αριθμό δόσεων που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες. Οι προσαυξήσεις, οι τόκοι και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής μειώνονται αναλόγως του αριθμού των δόσεων από 20% έως και 100% και προβλέπεται μειωμένο επιτόκιο.
4. Προβλέπονται πρόσθετα ευεργετήματα για την περίπτωση των οφειλετών που είχαν υπαχθεί και τηρούν με συνέπεια τους όρους της ρύθμισης της «νέας αρχής» στο πλαίσιο του ν. 4152/2013.
5. Οι οφειλέτες που εντάσσονται στη ρύθμιση πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους από την 1η Οκτωβρίου και εξής, έχοντας τη δυνατότητα υπαγωγής ως προς αυτές στα προγράμματα πάγιας ρύθμισης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
6. Η φιλοσοφία της διάταξης είναι να παράσχει στους πολίτες την αναγκαία υποστήριξη, προκειμένου να καταστήσουν το χρέος τους βιώσιμο, έτσι ώστε να επιλέξουν εκείνο το πρόγραμμα ρύθμισης που τους επιτρέπει να μη δημιουργούν νέα χρέη, προκαλώντας ένα φαύλο κύκλο τόσο γι’ αυτούς όσο και για το Δημόσιο.
7. Η διάταξη αναγνωρίζει το ενδεχόμενο συγκυριακής αδυναμίας τήρησης των όρων της ρύθμισης και προβλέπει ρητά ότι δεν επέρχεται η οποιαδήποτε δυσμενής συνέπεια στους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος του προγράμματος ρύθμισης.
8. Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση σε περίπτωση απώλειάς της λόγω ανωτέρας βίας.
9. Η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να προβαίνει σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου περιορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί στο 1/7 των δόσεων που υπολείπονται.
10. Διευκολύνεται, τέλος, σημαντικά σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς η άρση κατασχέσεων στα χέρια τρίτων για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση.
Ο ΦΠΑ εστίασης
Με την τροπολογία είπαμε ότι προβλέπεται πως η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στην εστίαση φτάνει μέχρι τις 31.12.2015. ενώ προβλέπεται και μείωση κατά 30% από 1.2015 της εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011
Παρέχεται ακόμα η δυνατότητα χρονικής επιμήκυνσης των στεγαστικών δανείων με επιδότηση επιτοκίου από τον τέως Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), χωρίς οι δανειολήπτες να απολέσουν την επιδότηση από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

 

Του ΦΙΛΗΜOΝA ΚΑΡΑΜΗΤΣΟY

OAED

Είσοδος

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου