Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 10:34
Τελευταία Ενημέρωση: 24 Απριλίου 2015
Επικαιρότητα

Ο ΕΣΠΕΛ είχε διαπιστώσει ελαττώματα

Off

Με ανακοίνωσή του, ο ΕΣΠΕΛ (Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου) αναφέρεται σε στοιχεία που τεκμηριώνουν το ρόλο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. καθώς και τις ενέργειες που αυτός πραγματοποίησε κατά τον έλεγχο του έργου, της παιδικής χαράς Κουραμπά.
Στην ανακοίνωση του ΕΣΠΕΛ αναφέρεται ότι στον έλεγχο που έκανε τον Μάιο του 2014, η τσουλήθρα που έγινε το ατύχημα, δεν είχε τοποθετηθεί ακόμα, άρα δεν ήταν και δυνατόν να ελεγχθεί, όπως και ότι ο έλεγχος δεν έγινε σε όλα τα όργανα, αφού δεν είχαν τοποθετηθεί και όλα. Επίσης διαπίστωσε σε πιστοποιημένα και εγκατεστημένα όργανα της παιδικής χαράς ελαττώματα και συνέστησε την άμεση αποκατάστασή τους.  Αντίθετα, στις δηλώσεις που είχε κάνει για την παιδική χαρά Κουραμπά ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, τη Δευτέρα, είχε αναφέρει, ότι «όλα τα όργανα που έχουν τοποθετηθεί έχουν την πιστοποίηση από όλους τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι είναι φορείς ανεξάρτητοι από το Δήμο Ιωαννιτών» και ανέφερε,  συγκεκριμένα: 
«τα όργανα έχουν την πιστοποίηση του κατασκευαστή την οποία έχει προσκομίσει ο ανάδοχος στο Δήμο
-έχει γίνει ο έλεγχος από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ορίζει το Υπουργείο
-έχει γίνει ο έλεγχος από την ΕΒΕΤΑΜ που είναι διαπιστευμένος ιδιωτικός φορέας
-έχει ελεγχθεί από τον ΕΣΠΕΛ (ως έργο ΕΣΠΑ)».

Η επιστολή
Όπως αναφέρει, στην επιστολή του ο ΕΣΠΕΛ, μεταξύ άλλων:
1. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο του έργου από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. ακολουθήθηκαν πιστά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση του και την κείμενη νομοθεσία για τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου και τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του καταγράφονται αναλυτικά στη σχετική Τεχνική Αναφορά. Οι Τεχνικές Αναφορές του Ε.Σ.Π.ΕΛ. έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και υποβάλλονται αρμοδίως στους εμπλεκόμενους Φορείς κάθε έργου. Συνεπώς ευρίσκονται εις χείρας του Δήμου, της Διαχειριστικής Αρχής, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Κατά την επίσκεψη του Ε.Σ.Π.ΕΛ. στις 13/5/2014 η τσουλήθρα του οργάνου «σύνθετη κατασκευή» όπου συνέβη το ατύχημα, δεν είχε τοποθετηθεί ακόμη (όπως προκύπτει και από τη φωτογραφική τεκμηρίωση που συνοδεύει την Τεχνική Αναφορά του Ε.Σ.Π.ΕΛ.) και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατόν να ελεγχθεί, όπως αναληθώς αναγράφεται σε δημοσίευμα ιστοσελίδων.
3. Ο έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. δεν έγινε σε όλα τα όργανα (όπως ανακριβώς αναγράφεται σε ορισμένα δημοσιεύματα), αφού δεν είχαν τοποθετηθεί όλα τα όργανα και η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου ήταν σχετικά μικρή, της τάξης του 25%. Ο πραγματοποιούμενος έλεγχος από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. είναι πάντοτε δειγματοληπτικός, πλην όμως καλύπτει όλες τις πτυχές ποιοτικού ελέγχου του έργου σε συστημικό επίπεδο, ανάλογα με τη φύση και την πρόοδο των εργασιών. Μέσω της Τεχνικής Αναφοράς του Ε.Σ.Π.ΕΛ. πραγματοποιούνται συστάσεις προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΥ) για την αντιμετώπιση των ελαττωμάτων που εντοπίζονται. Σημειωτέον ότι ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. δεν διενεργεί σε καμία περίπτωση καθήκοντα επιβλέποντος του έργου.
4. Είναι ανακριβές το αναγραφόμενο ότι ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. δεν διαπίστωσε ελαττώματα στα όργανα της παιδικής χαράς. Αντιθέτως κατά τον εν λόγω έλεγχο διαπίστωσε σε πιστοποιημένα και εγκατεστημένα όργανα της παιδικής χαράς ελαττώματα και συνέστησε την άμεση αποκατάστασή τους υπό τις προϋποθέσεις της υποβολής και έγκρισης της μεθοδολογίας αποκατάστασης και της επιβεβαίωσης αποκατάστασης από τον αρμόδιο Φορέα ελέγχου των οργάνων.
5. Οι συστάσεις του Ε.Σ.Π.ΕΛ. ήταν σαφείς, παρέπεμπαν σε συγκεκριμένους κανονισμούς και νόμους και με πρόταση άμεσης υλοποίησης. Επίσης ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. πρότεινε τον επανέλεγχο του έργου επειδή υπήρχαν ελαττώματα προς αποκατάσταση καθώς και μεγάλο ποσοστό ανεκτέλεστων εργασιών (~75%).
6. Κατά την επίσκεψη του Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαπιστώθηκε ότι όργανα της παιδικής χαράς ήταν ήδη πιστοποιημένα από την ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, που είναι ο αρμόδιος Φορέας για τον έλεγχο και τη βεβαίωση συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές και τα ισχύοντα πρότυπα. Λόγω των ελαττωμάτων που διαπίστωσε ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. και έχρηζαν αποκατάστασης, προτάθηκε να γίνει στη συνέχεια νέος έλεγχος από τον αρμόδιο Φορέα πιστοποίησης. 
7. Προτάθηκε τέλος από τον Ε.Σ.Π.ΕΛ. να ληφθούν υπόψη από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών όλα τα αναφερόμενα στην Τεχνική Αναφορά του πριν τη χορήγηση του προβλεπόμενου από τις κείμενες διατάξεις Πιστοποιητικού Καταλληλότητας».

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου