Επικαιρότητα

Πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Off

Το θέμα της τηλεοπτικής κάλυψης των «λευκών περιοχών» του Νομού Ιωαννίνων, είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, καταθέτοντας Ερωτήσεις προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ. Πιερρακάκη.

Στην απάντησή του ο Υπουργός επισυνάπτει έγγραφα του προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Δ. Καγκλή, του Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) κ. Αρ. Σωτηρόπουλου, καθώς και του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Κ. Μασσέλου, ο οποίος δηλώνει αναρμοδιότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του βουλευτή, ο κ. Καγκλής, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Αναφορικά για τις ενέργειες που αφορούν την τηλεοπτική κάλυψη στο σύνολο της ελληνικής Επικράτειας, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 ν.4563/2018 (Α΄ 169), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 95 του ν.4727/2020, η Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι κεντρικός φορέας συντονισμού του έργου εξασφάλισης της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Στα πλαίσια του παραπάνω έργου, εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19.5.2021 η υπ’ αριθμ. οικ. 14177 ΕΞ 14.5.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄2066), με την οποία παρατείνεται η διάρκεια του Έργου και τροποποιείται με την παρ. 4 του άρθρου 15 το Μέρος Β΄ του «Παραρτήματος Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης» του ν.4563/2018, όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII του ν.4727/2020 (Α΄184), με το Παράρτημα V.

Σύμφωνα και με την ως άνω πρόσφατη τροποποίηση, οι ακόλουθοι οικισμοί των Δήμων Κόνιτσας (Αετομηλίτσα, Δίστρατο, Λαγγάδα, Μολυβδοσκέπαστο, Φούρκα, κ.α.) και Ζαγορίου (Τσεπέλοβο, Βωβούσα, Λάϊστα, Ανθρακίτης, κ.α.) εντάχθηκαν στις Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) του ν. 4563/2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στα σχετικά Παραρτήματα Α’ και Β’ (αναλυτικοί πίνακες στο συνημμένο έγγραφο).

Οι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών που διατηρούν κύρια, μόνιμη και πραγματική κατοικία σε μια από τις παραπάνω ΠΕΤΚ, δύνανται να υποβάλουν αιτήματα για την πρόσβαση τους στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου» (συνημμένο έγγραφο με όλες τις Κοινότητες).

Ο κ. Αρ. Σωτηρόπουλος, της ΕΔΥΤΕ ΑΕ,  μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ορίστηκε ως φορέας υλοποίησης του έργου «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» με κριτήριο την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη διαχείριση του εν λόγω έργου με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση των δικαιούχων πολιτών.

Ήδη εκδόθηκε η από 14.5.2021 υπ’ αριθμ. 14177 ΕΞ 2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών – Επικρατείας – Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, με τίτλο «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2066/19.5.2021, στην οποία καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα, όπως προβλέπεται και από το Άρθρο 95 του Νόμου 4727/2020. Οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V – Περιοχές Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης – Μέρος Β της ως άνω ΚΥΑ και στο Παράρτημα – Μέρος Α του Ν. 4563/2018, δύνανται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης, για την πρόσβαση τους στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας» (συνημμένο έγγραφο).

Ο Σταύρος Καλογιάννης δήλωσε: «Ένα σοβαρό ζήτημα, που απασχολούσε επί μακρόν κατοίκους ορεινών χωριών του Νομού μας και ειδικότερα των Δήμων Κόνιτσας και Ζαγορίου, βρίσκει επιτέλους λύση. Οι μόνιμοι κάτοικοι των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πρόσβασή τους στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Επιπλέον, για την ένταξη νέων περιοχών στο έργο «Πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», μπορούν να υποβληθούν αιτήματα από τους Δήμους προς την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσω των ΚΕΠ».

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου