Επικαιρότητα

Ζητάνε την ακύρωση της απόφασης για τους ΣΜΑ

Off

Την ακύρωση της απόφασης του ΔΣ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου σχετικά με την έγκριση της µελέτης και των όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και Συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου» µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό, ζητούν με προσφυγή τους στον Συντονιστή ΑΔ Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας οι τρεις αντιδήμαρχοι Ιωαννίνων, που μετέχουν στο ΔΣ του Συνδέσμου. 

Οι αντιδήμαρχοι κ.κ Αρλέτος, Βλέτσας και Πήχας επιχειρηματολογούν επί της ουσίας στο κείμενο των ερωτημάτων στο οποίο είχε καταλήξει και είχε αποστείλει ο δήμος Ιωαννιτών προς τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο επί συγκεκριμένων προβλέψεων της μελέτης, όπως όμως και επί της απόφασης που έλαβε ο Σύνδεσμος να προχωρήσει στη διαδικασία της έγκρισης των όρων δημοπράτησης για τη λειτουργία των ΣΜΑ.

Η συγκεκριμένη ενέργεια από τον δήμο Ιωαννιτών και τους εκπρόσωπους του στον Σύνδεσμο επιβεβαιώνει ότι στο μεσοδιάστημα ουδεμία προσπάθεια επαναπροσέγγισης σε ουσιαστικό επίπεδο, έγινε, πολύ δε περισσότερο καμία απάντηση δεν δόθηκε από το ΔΣ του Συνδέσμου στα ερωτήματα που διατυπώθηκαν εγγράφως από τον δήμο Ιωαννιτών. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν, ότι το ΔΣ του Συνδέσμου υπέβαλε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, την απόφαση του ΔΣ, χωρίς την παραμικρή αλλαγή, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα.

Έτσι, η προσφυγή κρίθηκε αυτονόητη και απαραίτητη από τον δήμο Ιωαννιτών και υπογράφεται από τους τρεις εκπροσώπους της πλειοψηφίας στο ΔΣ, που έχουν έννομο συμφέρον όπως αναφέρεται στην προσφυγή.

 

Οι λόγοι της προσφυγής

Ο πρώτος λόγος τον οποίο επικαλούνται στην προσφυγή τους οι τρεις αντιδήμαρχοι σχετίζεται με τις προβλέψεις για τις προγραμματικές συμβάσεις των ΟΤΑ, οι οποίες κάθε άλλο παρά εφαρμόστηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αντίθετα, τονίζεται, πως στην προσβαλλόμενη απόφαση «γίνεται επίκληση της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας, μεταξύ του  Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας  Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Αρταίων, η οποία αποτελεί μία κατ’ αρχήν συμφωνία και δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, και δεν μπορεί να καλύψει την αναγκαιότητα σύναψης προγραμματικής σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις του άρθρου 100 για την εκτέλεση μίας υπηρεσίας που έχει οικονομικό αντικείμενο και προϋπολογισμό 29.939.160,75 € (πλέον του κατά νόµο Φ.Π.Α.). 

Επομένως, σύμφωνα με τα αναπτυσσόμενα παραπάνω, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2020 μελέτης της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων και την έγκριση των όρων προκήρυξης διεθνούς διαγωνισμού και ως εκ τούτου η απόφαση  είναι μη νόμιμη».

Ο δεύτερος λόγος της προσφυγής έχει να κάνει με την πρόβλεψη στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, ότι στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται και εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία κάθε ΣΜΑ.  

«Στο διάστημα αυτό, ο ανάδοχος με δικό του τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύσει άτομο/α το/τα οποίο/α θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή, στη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει».

Παραθέτοντας μία σειρά νομικών στοιχείων, οι τρεις προσφεύγοντες καταλήγουν στην προσφυγή τους, σημειώνοντας, ότι ο Αναγκαστικός Σύνδεσμος «…δεν νομιμοποιείται να προβεί στη λήψη της υπ’ αριθ. 35/2020 απόφασης  «Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την ανάθεση της υπηρεσίας «Λειτουργία και Συντήρηση των ΣΜΑ Ηπείρου, Μεταφοράς Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και υπολείμματος της ΜΕΑ Ηπείρου» µε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό» πριν από την παράδοση του έργου των σταθμών μεταφόρτωσης και τη δοκιμαστική λειτουργία έξι (6) μηνών των σταθμών μεταφόρτωσης και να προβεί στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού».

Τέλος, υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο, στο οποίο βασίζεται η προσφυγή, που είναι αυτό των ανακριβειών, των αντιφάσεων και των μη αξιόπιστων στοιχείων, αφού δεν λαμβάνεται υπόψιν ο αναθεωρημένος ΠΕΣΔ της περιφέρειας Ηπείρου.

«…αποδεικνύεται ότι η μελέτη, που εγκρίθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν είναι αξιόπιστη και η προκήρυξη διαγωνισμού στηριζόμενη σ’ αυτή τη μελέτη θα προκαλέσει σημαντική οικονομική  επιβάρυνση στους Δήμους – μέλη του ΑΣΔΣΑ ∆.Ε. Περιφέρειας  Ηπείρου και κατ’ επέκταση στους δημότες, ως εκ τούτου  η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νόμιμη», καταλήγει η προσφυγή των τριών αντιδημάρχων.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Related Posts

Powerd By  

Εκδοτης & Διευθυντης:
Φωτεινή Τζέκα - Παπαγεωργίου